Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Вътрешни правила

 

       В детската градина посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите в рамките на общо 30 работни дни по домашни причини от 15.09 на текущата година до 30.05 на следващата. За децата от задължителните подготвителни групи - втора, трета и четвърта - този срок е 10 дни

 

       При отсъствие на дете от градина се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни и главови въшки.

 

       Когато в ДГ се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от  01 юни до 31 август, както и  по време на ваканциите и на дните за отработване, родителят заявява  времето, през което детето ще посещава детското заведение.

 

       В детската градина работят 9  групи, които се приемат през четири входа: централен  /и за администрацията/ - откъм ул „В. Търново и 3 допълнителни.

 

       След 8.15 ч. допълнителните входове се затварят, за да се осигури безопасността на децата и сградата. На родителите, на които се налага да водят децата си след 8.15 ч.ползват централния вход, като децата се приемат от медицинскат сестра и не се осигурява контакт с учителите, защото е започнала утринната гимнастика. Влизането на родители в помещенията се разрешава само в извънредни случаи.

 

       Ако дете не е доведено на градина до 8.15ч, а е присъствало предишния ден и родителите не са се обадили, за деня му се води присъствие, а закуската му се разпределя между другите деца. 

 

       Децата се водят на градина без накити, скъпи бижута и скъпи лични играчки. Учителките не носят отговорност за липсата или повреждането им.

 

       Децата в детската градина се хранят четири  пъти дневно:

  • Сутрешна закуска;
  • Плод в 10 ч;
  • Обяд;
  • Следобедна закуска.

       Храната се подготвя според изискванията за рационалното хранене. Менюто се изработва от комисия в състав: медицинска сестра, домакин, готвач и се утвърждава от Директора. То се предоставя на вниманието на родителите на входовете и в сайта на детската градина Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след съгласуване с директора.

 

       Раздаването на храната става според записаната в заповедната книга бройка за храна, в която са нанесени броя на децата за деня.

 

       Закуската на закъсняло дете се пази до 9.00 часа, обяда на неявило се дете се разпределя между другите деца.

 

       Ежедневно се осигурява време за сън / от 13.00 ч  до 15.00 ч /, време за игри, разходки и спортни занимания. Всеки ден / ако времето не е ветровито и не вали / децата се извеждат на открито. 

 

       При хубаво време в сряда не се планират учебни занятия и допълнителни дейности с цел организиране на излети и екскурзии.

 

       По желание и със съгласието на родителите за децата от детската градина се организират екскурзии и лагери. 

 

       Внасянето на лекарства /сироп за кашлица, витамини, капки за уши и очи/ става само със знанието на медицинската сестра. Тя поема задължението да бъдат дадени навреме и в нужната доза, ако е необходимо. Внасянето на други лекарства е строго забранено!

 

       Родителите на децата с алергична хрема или кашлица представят в детската градина, на медицинската сестра или на учителките, бележка от личния лекар. В нея трябва да бъде написана точната диагноза.

 

       Един път месечно в градината за децата се осигуряват и организират различни театрални постановки, билетите за които се заплащат от родителите.

 

       По желание на родителите срещу заплащане детската градина осигурява допълнителни педагогически дейности /ДПУ/ - английски език, таекуон-до, футбол, народни танци, рисуване и художествена гимнастика. Всички подробности се уточняват на родителските срещи.

 

       Допълнителните дейности се осъществяват от правоспособни за дейността юридически или физически лица, с които детска градина сключва договори с решение на Педагогическия съвет. Директорът на детската градина  контролира редовността на провеждането им, тяхното качество и опазването на материалната база.

 

       Таксите за провежданите ДПУ се  определят и събират от преподавателите, като детската градина подпомага организацията по събирането им, но не се задължава с отчитането им.

 

      В детската градина не се разрешава внясянето на хранителни продукти, освен доставките в кухненския блок. При честване на рождени дни и празници родителите сами преценяват след консултация с учителите как да бъдат отбелязани.

 

       При намаляване броя на децата в отделна група под норматива /12деца/ и при производствена необходимост /ваканции, дни за отработване и други/ се сформират сборни групи.

 

       Всички тревоги, проблеми, предложения и други, родителите могат да предоставят устно или писмено на учителките или на директора. Ръководството на детското заведение е длъжно да вземе своевременно отношение по постъпилите жалби и да разреши проблемите  по най-бързия начин, в полза на децата.

 

       На първия етаж на детската градина е разположен дневен център за деца с увреждания /със специални образователни потребности – СОП/ С цел по-добра социализация на децата със СОП те  се приемат в масовите групи по 2 максимално.  Целият персонал на ДГ и родителите на всички деца са длъжни да проявяват повишено внимание и грижи към децата със специални образователни потребности, както и да съдействат за по-доброто отношение на своите деца към децата със специални образователни потребност.

 

       Родителската общност се представлява от Обществен съвет.

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Лъвчета" - ДГ Калина - Дупница