ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Програмна система

 

                                                                                                                                                                                     

 

Д Е Т С К А  Г Р А Д И Н А  „ К А Л И Н А “

  2600 град Дупница, ул. „Велико Търново“ 8

www.dgkalina-dupnica.com, email: Kаlina2004@abv.bg

"Заедно можем всичко”
                                                                                                                                                                                                  

Програмна система за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата

в ДГ „ Калина” – град Дупница 

2021-2024

 

 

                   Възможно ли е да казваш…”децата”…. 

 и  да не се досещаш /въпреки цялата си образованост/, че тази дума отдавна няма множествено число, а  само безчислени единствени Лица ?

  по Р.М.Рилке  

         Всяко дете е единствено и неповторимо и ние вярваме и ще подкрепяме  потенциалните възможности на всяко дете  

         Детска градина „Калина”, първата специално строена детска градина в Дупница, основно обновена през последните 10 години , МОЖЕ и ще създава  позитивна среда за развитие на всяко дете. 

          Нашите учители, наследили 65 –годишен опит, но млади по дух, високо квалифицирани , уверени и спокойни за своето бъдеще поради високия интерес към детската градина,  са мотивирани да  реализират в най- висока степен  уменията си: 

 • Ще работят традиционно с акцент на образователни  направления Български език и литература и Математика, опит , който имат от апробираните тук в миналото няколко образователни програми
 • Ще продължи 15 годишната традиция за чуждоезиково обучение – английски и руски език
 • Ще работят за здравето на децата – чрез ежедневни спортни ,занимания и допълнителен спорт по интереси, разходки и екскурзии
 • За всички деца ще гаранираме  необходимата обща и допълнителна подкрепа, осигурявайки нужната достъпна среда и необходимите педагогически специалисти – учители, логопед, ресурсен учител, психолог

       Нашите родители, част от младия интелектуален елит на Дупница,  регистрирали преди 12 години Родителско настоятелство, реализирало много проекти , 

 и обществеността  в Дупница, ЗНАЯТ, че  детска градина  „Калина” е значима и необходима среда за пълноценното развитие на децата им 

Нашите деца със специални потребности, за които детската градина  създаде през 2010 Дневния център за деца с увреждания, и техните семейства, ще получат грижа и любов и ще ни учат да бъдем добри и търпеливи 

Всички ние ЗАЕДНО ще се стремим да научим децата не какво да мислят, а КАК ДА МИСЛЯТ. 

Понеже сме убедени, че  животът от 3 до 7 години е най-важният период от човешкия живот, ние  ще бъдем  мястото, където  

„Всичко, което трябва да зная, съм научил в детската градина” 

  Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм научил  в детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група. 

      Ето какво научих там : Делете всичко. Играйте честно. Не удряйте хората. Оставяйте нещата там, където сте ги намерили. Разчистете, ако сте разхвърляли. Не вземайте вещи, ако не са ваши. Извинете се,  когато сте обидили някого. Мийте си ръцете преди ядене. Изчервявайте се. 

      Топлите сладки и студеното мляко са полезни. Живейте хармонично. Научете нещо, измислете нещо, порисувайте, попейте, потанцувайте, поиграйте, поработете – всеки ден по-малко. 

      Всеки следобед си поспивайте. Когато излезете на улицата внимавайте дали идва кола, дръжте се за ръцете и вървете плътно един до друг. Бъдете готови за чудеса. Помнете малкото зрънце, посадено в пластмасовата чаша. Корените отиват надолу, а стъбълцето – нагоре и никой не знае нито как, нито защо, но и ние сме също като него. Дори и златната рибка, и хамстерите, и белите мишки, и растението в пластмасовата чаша умират. Ние също. 

      И тогава си спомнете книгата за Дик и Джейн и първата дума, която сте научили, най-важната дума в света: ВИЖ. Всичко, което трябва да знаете, е там някъде. Златното правило, любовта и здравословния начин на живот. Екологията, политиката и здравият разум. 

      Помислете само колко по-добър щеше да бъде светът, ако всеки ден към три часа следобяд всички си похапвахме бисквити с мляко и лягахме за кратка дрямка. Или ако хората приемат като задължително правило винаги да връщат нещата там, откъдето са ги взели, и да почистват мърсотията, която правят. На колкото и години да сте сред останалите хора, е в сила правилото:дръжте се за ръцете и вървете плътно един до друг. 

Робърт Фулам

 

І. Цел, задачи, принципи:  

         ЦЕЛ: Създаване на   оптимални   условия за качествено възпитание и обучение с акценти  върху образователните направления – Български език и литература и Математика и благоприятна среда за нравствено възпитание на деца от  3 до 7 години , съгласно ДОС.     

         ЗАДАЧИ: 

 1. Спазване на ДОС, като гарант за качество идаване на равен  старт и равни възможности за развитие на всяко дете. Прилагане на  педагогическите модели на взаимодействие деца – учител -родител.
 2. Осигуряване на  качествена подготовка на децата от подготвителните за училище групи, като устойчиви мостове за развитие и обучение в училище и поставяне  основите на критическата грамотност.
 3. Създаване условия за физическа активност, за развитие на физически качества и  закаляване на детето.
 4. Изграждане на детско общество, чрез моделиране на чувства за толерантност и хуманни взаимоотношения, като децата се поставят в игрови условия за постигането им.
 5. Диференциране  грижата за всяко дете, за  реализиране личните му планове, изхождайки от заявката на самото дете.
 6. Формиране на знания за национални , европейски   и общочовешки ценности, на база на изучени такива.
 7. Адекватно прилагане на модели за поведение при реализиране спазването правата на детето,съхранение живота и личността му,съгласно Хартата за правата на детето,Закона за правата на детето.
 8. Развитие на умения за безопасно  движение по улицата, безопасно поведение при възникнали пожари и природни бедствия.
 9. Използване на диагностични процедури за установяване нивото на усвоени образователни знания и умения, съгласно ДОС .
 10. Приобщаване на децата към принципите на здравословно хранене,създаване на умения за здравословен начин  на живот, знания  и навици за опазване на природата и  ресурсите  на планетата ни.
 11. Затвърдяване на ритуалите в празниците и развлеченията в детското заведение.                                     

        ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ : 

 • Принцип на безгранично саморазвитие и взаимно стимулирано СЬТВОРЯВАНЕ  на съвместния живот в детската градина
 • Принцип на самоценност на процеса и удоволствие от съвместната дейност
 • Принцип за приоритет на процеса спрямо резултатите
 • Принцип за приоритет на смисъла над познавателната информация
 • Принцип на позитивната дисциплина 

II. Подходи на педагогическо взаимодействие 

        За осъществяване на педагогическо взаимодействие и за реализиране на  глобалната цел на детската градина ще приложим системата на „ Трите „К” подхода -  комплексен, конструктивен  и когнитивен 

        Като най-подходящ за интелектуалния капацитет на децата в групите, Педагогическият съвет определя комплексния подход, съчетан с конструктивния и когнитивния. Използването им се налага от високата средна посещаемост и голямата натовареност с допълнителни педагогически дейности, както и от задължителния характер на някои допълнителни форми – утринна гимнастика, разходки, подвижни игри . Надяваме се, че използването на тези три подхода значително ще оптимизира обучението и ще съкрати времето за реализация на основните и допълнителни форми до необходимия минимум. 

         Едновъзрастовият състав на групите позволява ефективното приложение на тези подходи . 

         Прилагането и на трите подхода ще се реализира през призмата на игровия подход 

        В зависимост от предпочитанията и нагласите на учителите, от възрастта на децата, от състава на групите /съотношение на момичета и момчета/, от формата на взаимодействие – основна или допълнителна,, конкретно събитие или проблем,  климатичните условия и др. учителите гъвкаво ще прилагат и други подходи, като се стремят  към  - личностно –ориентирания подход, ситуативен и комуникативен. 

III.  Форми на педагогическо взаимодействие 

 1. Основна форма на педагогическо взаимодействие в ДГ е педагогическата ситуация . Основните форми на педагогическото взаимодействие се осъществяват с помощта на познавателните книжки  „ Приказни пътечки „ за първа, втора, трета и четвърта възрастова група на издателство „ Булвест” 2000
 2. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група.
 • Утринна гимнастика - ежедневно
 • Индивидуална работа с деца – при възможност и при необходимост
 • Изграждане на хигиенно-здравни навици – три пъти днивно в първа и втора група, при необходимаст – в трета и четвърта
 • Сюжетно-ролеви, дидактични, театрализирани и подвижни игри – ежедневно за всички групи
 • Дейности по избор/ателиета/ – ежедневно
 • Разходки – два пъти седмично за всички групи
 • Екскурзии – годишно 2 за първа група и 3 – за останалите
 • Театрални постановки – един път месечно
 • Празници и чествания – 15.09 - Откриване на учебната година; Рождество Христово; Обесването на Васил Левски; 1 март; Настъпване на пролетта; 24 май - Ден на славянската писменост и култура; 1 юни - Ден на детето
 • Развлечения – по годишния план

Съотношението между формите на педагогическо взаимодействие /основна и допълнителна/ в ПЪРВА И ВТОРА възрастова група е в полза на допълнителните форми. 

3.Допълнителни педагогически дейности 

 • Развитие на спортни дейности по желание на децата – футбол, баскетбол, таекуон-до и художествена гимнастика и участие в детски футболни турнир, състезания по художествена гимнастика и таекуон-до с цел развитие на физически качества и откриване на таланти.
 • Представяне на театрални  и  танцувалните умения на децата на сцена: народни танци с цел развитие артистичната култура на децата и откриване на таланти.
 • Включване на децата в чуждоезиково обучение по английски език за усвояване на езикови компетентности
 • Осигуряване на възможност развитие на дарби чрез обучение по пиано и рисуване

       Допълнителните педагогечески дейности се определят от Педагогическия съвет и се провеждат след 10.30 и в следобедния режим с изключение на заниманията по английски език 

4. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие:

Седмично разпределение на ОФПВ по образователни направления по групи

 

Първа възрастова група 

 Образователни направления  /общ  брой ситуации  -  11/ 

 1. Български език и литература

1

 1. Математика

1

 1. Околен свят

1

 1. Изобразителна култура

2

 1. Физическа култура

3

 1. Конструиране и технологии

1

 1. Музика

2

 

 Втора възрастова група

   Образователни направления /общ брой ситуации - 14/ 

 1. Български език и литература

2

 1. Математика

1

 1. Околен свят

2

 1. Изобразителна култура

2

 1. Физическа култура

3

 1. Конструиране и технологии

1

 1. Музика

3

 

Трета възрастова група

   Образователни направления  /общ брой ситуации - 17/ 

 1. Български език и  литература

3

 1. Математика

2

 1. Околен свят

2

 1. Изобразителна култура

2

 1. Физическа култура

3

 1. Конструиране и технологии

2

 1. Музика

3

 

Четвърта възрастова група 

Образователни направления / общ брой ситуации - 19/

 1. Български език и литература

 4

 1. Математика

 3

 1. Околен свят

 2 

 1. Изобразителна култура

 2

 1. Физическа култура

 3

 1. Конструиране и технологии

 2

 1. Музика

 3

 

 

 Специална група за деца с увреждания /разновъзрастова/

  Образователни направления / общ брой ситуации - 11/

 
 1. Български език и литература

1

 1. Математика

1

 1. Околен свят

1

 1. Изобразителна култура

2

 1. Физическа култура

3

 1. Конструиране и технологии

1

 1. Музика

2

 

IV. Организация на учебния ден

Основен вид организация в ДГ е целодневната. Групите се структурират като едновъзрастови в следното разпределение: първа възрастова група - 3-годишни; втора възрастова група - 4-годишни; трета възрастова група - 5-годишни; четвърта възрастова група - 6-годишни. Открита е специална група за деца с увреждания. По желание на родителите децата могат да бъдат включени в почасова и самостоятелна организация.  Във всяка група могат да се приемат до 3деца със СОП и до 2 в почасова организация.

Всяка група работи по утвърден дневен режим, който варира в различните дни на седмицата, като задължително фиксирини са времето за сън, хранене и утринна гимнастика. Задължително включени в различни времеви отрязъци, по преценка на двете учителки и описани в седмичното разпределение, са основните форми – педагогически ситуации съгласно хорариума на групата, и допълнителни – разходка /най-малко два пъти седмично/, свободна  игра /най-малко  един път дневно по 1 час/,както и изграждането на здравно-хигиенни навици в първа група 

Първа възрастова група 

7:00-8: 15 – Прием на децата , индивидуални свободни занимания 

8: 15- 8:30 – Утринна гимнастика 

8:30 – 8: 40- Тоалет, изграждане на хигиенно-здравни навици, подготовка за закуска

8:40 – 9:10 –Закуска

9:10- 9:20 – Тоалет

9:20- 9:35 – Педагогическа ситуация

9:35 – 9:45 - Лично време

9: 45 – 10:00 – Педагогическа ситуация

10 :00 – 10: 30 – Плод

10:30- 11:30- Игри на открито, разходки, сюжетни игри

11:30-11:45- Изграждане на хигиенни навици и подготовка за обяд

11:45- 12: 30 – Обяд

12:30- 13: 00 – Подготовка за сън

13:00- 15:00 – Сън

15:00 – 15: 30 – Тоалет и подготовка за закуска

15:30 – 16:00 – Следобедна закуска

16: 00- 16: 20 – Ситуация

16: 20 – 18:00- Игри на открито, индивидуални занимания с деца и изпращане 

Втора възрастова група 

7:30-8: 15 – Прием на децата , индивидуални свободни занимания 

8: 15- 8:30 – Утринна гимнастика 

8:30 – 8: 40- Тоалет, изграждане на хигиенно-здравни навици, подготовка за закуска 

8:40 – 9:10 –Закуска 

9:10- 9:20 – Тоалет 

9:20- 9:40 – Педагогическа ситуация 

9:40 – 9:50- Лично време 

9: 50 – 10:10 – Педагогическа ситуация 

10 :10 – 10: 40 – Плод 

10:40- 11:30- Игри на открито, разходки, сюжетни игри 

11:30-11:45- Изграждане на хигиенни навици и подготовка за обяд 

11:45- 12: 30 – Обяд 

12:30- 13: 00 – Подготовка за сън 

13:00- 15:00 – Сън 

15:00 – 15: 30 – Тоалет и подготовка за закуска 

15:30 – 16:00 – Следобедна закуска 

16: 00- 16: 20 – Ситуация 

16: 20 – 18:00- Игри на открито, индивидуални занимания с деца и изпращане 

Трета възрастова група 

7:30-8: 15 – Прием на децата , индивидуални свободни занимания 

8: 15- 8:30 – Утринна гимнастика 

8:30 – 8: 40- Тоалет,подготовка за закуска 

8:40 – 9:00 –Закуска 

9:00- 9:20 – Педагогическа ситуация 

9:20 – 9:30- Лично време 

9: 30 –10:00 – Педагогическа ситуация 

10 :00 – 10: 30 – Плод 

10:30- 11:00- Педагогическа ситуация / работа с малки групи деца 

11:00-12:00- Игри на открито, сюжетни игри 

12:00- 12: 30 – Обяд 

12:30- 13: 00 – Подготовка за сън 

13:00- 15:00 – Сън 

15:00 – 15: 30 – Тоалет и подготовка за закуска 

15:30 – 16:00 – Следобедна закуска 

16: 00- 16: 20 – Ситуация 

16: 20 – 18:00- Игри на открито, индивидуални занимания с деца и изпращане 

Четвърта възрастова група 

7:30-8: 15 – Прием на децата , индивидуални свободни занимания

8: 15- 8:30 – Утринна гимнастика 

8:30 – 8: 40- Тоалет, подготовка за закуска 

8:40 – 9:00 –Закуска 

9:00- 9:30 – Педагогическа ситуация 

9:30 – 9:40- Лично време 

9: 40 –10:10 – Педагогическа ситуация 

10 :10 – 10: 30 – Плод 

10:30- 10:40- Лично свободно време 

10:40- 11: 10 – Педагогическа ситуация / работа с малки групи 

11:00-12:00- Игри на открито, сюжетни игри 

12:00- 12: 30 – Обяд 

12:30- 13: 00 – Подготовка за сън 

13:00- 15:00 – Сън 

15:00 – 15: 15 – Тоалет и подготовка за закуска 

15:20– 15:40– Следобедна закуска 

15:40-  16:15- Педагогическа ситуация 

16: 15 – 18:00- Игри на открито, индивидуални занимания с деца и изпращане

 

Специална група за деца с увреждания /разновъзрастова/

7:00 – 8:30 – Прием на децата , индивидуални свободни занимания 

8:30 – 8:40 –Тоалет, изграждане на хигиенно-здравни навици, подготовка за закуска

8:40 – 9:10 – Закуска

9:10 – 9:30 – Тоалет 

9:30 – 9:45 – Педагогическа ситуация, изграждане на навици

9:45 – 10:15 – Лично време

10:15 – 10:30 – Педагогическа ситуация

10:30 – 11:00 – Плод

11:00 – 11:40 – Игри на открито, разходки, изграждане на навици

11:40 – 11:55 – Изграждане на хигиенни навици и подготовка за обяд

11:55 – 12: 30 – Обяд

12:30 – 13: 00 – Подготовка за сън

13:00 – 15:00 – Сън, изграждане на навици

15:00 – 15:30 – Тоалет и подготовка за закуска

15:30 – 15:40 – Следобедна закуска

15:40 – 16: 00 – Педагогическа ситуация, ресурсно подпомагане

16:00 – 18:00 – Игри на открито/индивидуални занимания с деца и изпращане 

 

Децата на почасова организация следват дневния режим на групата в която са приети от 9.00 до 12.00 ч.