Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Участие в проекти на ДГ "Калина"

 

 03. 2024 година

За поредна година ДГ „Калина‘ кандидатства по 46 ПМС – Проект за предоставяне на средства за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност за една дейност на стойност 1255,00 лв.  - Екскурзия  с преход до град Сандански.

 

02. 2025 година

П Р О Е К Т  по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2024 г “ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “

 

ДГ Калина се включи с „Малки екоактивисти”.

 

 

07.2023 година 

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Министерство на образованието и науката стартира Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

 По този проект бяха продължени дейностите, които участва ДГ "Калина" по проектите АПСПО и ППО, а именно:

- продължава работата на назначените служители - психолог, ресурсен учител, помощник на учителя и помощник-възпитател;

- допълнително обучение по български език.

 Финансирането по Проекта за ДГ  "Калина" е на стойност 41470.00 лв

09.2021 година

    homepage

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

ДГ "Калина се включва чрез участие в реализирането следните от дейностите:

 • Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие
 • Дейност 4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения
 • Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта.
 • Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта.

   

В детската градина е назначен ресурсен учител.

Закупено е висококачествено специализирано оборудване за кабинеттите на специалистите, като са създадени и два нови кабинета.

Специалистите и учителите участваха в обучения за приклагане на диагностични инструменти.

Работа с родителите от групи, в които има деца  с различни затруднения, за формиране на толерантна среда, за насърчаване на недискриминацията и др.

Кампании за превенция на насилието и тормоза в детските градини, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата.

 Финансирането по Проекта за ДГ  "Калина" е на стойност 122407.00

10.2019 година

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Продължителността на проекта е 30 месеца.
С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Дейностите по проекта, които се реализират в ДГ "Калина"- град Дупница, са следните:

         • Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи;

 •  Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др;
 • Дейност 5: Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.
 • По проекта е назначен психолог, както и помощници на учителя.
 • Закупени са множество дидактични материали
 • Психолог и учител проведоха кампании в три области по Дейност 5.