ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Правилник за дейността

ДГ „Калина”

Град Дупница

ул. „Велико Търново” №8

 

УТВЪРЖДАВАМ: ............

Райна Хаджийска

Заповед № 86 / 15.11.2016 г.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Детска градина „Калина”

 

Общи положения

Чл. 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

Чл. 2. Този правилник урежда:

 1. устройството и дейността на детската градина;
 2. организацията на предучилищното образование;
 3. функциите и управлението на детската градина;
 4. механизмите за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Чл. 3. С правилникът се определя организацията на предучилищното образование и подкрепата на личностното развитие на децата.

Чл. 4. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели на предучилищното образование, произтичащи от ЗПУО, Наредба № 5/2016 г. за предучилищно образование, останалите ДОС в образованието и конкретните условия в детска градина „Калина“.

Чл. 5. Правилникът е задължителен за всички лица намиращи се на територията на детска градина „Калина“ – педагогически и непедагогически персонал; ръководители на дейности, които не са дейности на ДГ; родители и други лица, извършващи периодични или епизодични дейности в детската градина.

 1. Водещи постановки и ориентири на дейността

Чл. 6. Нашите ценности са:

 • детето и детството;
 • екипност и доверие;
 • професионализъм и подкрепа;

Чл. 7. От съществено значение за нашия успех е устойчивото развитие на детското заведение като модерна институция за предучилищно образование.

Чл. 8. (1) Нашите цели са:

 • пълноценна социализация на детето в детската общност;
 • цялостно развитие на детето;
 • осигуряване на равен шанс за всички деца при постъпването им в училище.

(2) При изпълнението на нашите цели, ръководни са следните принципи на предучилищно образование:

 1. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
 2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
 3. Запазване и развитие на българската образователна традиция
 4. Иновативност и ефективност на педагогическите практики
 5. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на детската градина.

Чл. 9. Ние работим всътрудничество с родителите

II . Статут на детското заведение

Чл. 10. (1) детска градина „Калина“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца на възраст от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.

(2) Детска градина „Калина“ е общинска детска градина.

     (3) Организацията на предучилищното образование е целодневна, почасова или самостоятелна.

Чл. 11. (1) Детска градина „Калина“ ползва имоти, които са публична общинска собственост, с адрес: гр. Дупница; ул. „Велико Търново“ № 8;

(2) Детска градина „Калина“ е юридическо лице и има:

 1. Собствен кръгъл печат;
 2. Банкова сметка;
 3. Шифър по Булстат (ЕИК).

Чл. 12. (1) Детската градина се помещава в специално проектирана и построена за целта сграда, намираща се в гр.Дупница. Сградата отговаря на нормативните изисквания за фзическата среда.

(2) Капацитет на детската градина е осем градински групи  с общо 240 места;

Чл. 13. (1) Детска градина „Калина“ носи отговорност за:

1. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по време на престоя им в детското заведение;

2. изпълнението на Държавните образователни стандарти за предучилищно образование

3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на имуществото.

Чл. 14. Детска градина „Калина“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 2. урежда самостоятелно устройството и дейността си;

3. избира организацията, методите и средствата на възпитание,обучение и социализация за осигуряване на качествено образование;

4. определя, в съответствие с желанията на родителите и потребноситте и интересите на децата, допълнителни педагогически услуги и дейности, които не са дейност на детската градина.

Чл. 15. (1) В детска градина „Калина“ официален език е българският.

(2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език.

III. Прием и обхват на децата:

Чл. 16. Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците.

Чл. 17. (1) Приемът на децата се организира от директора на детската градина и в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Дупница и Правила заприем, приети от Педагогическия съвет

(2) За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

1. Писмена заявление до директора на детската градина.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3. Допълнителни документи за предимство при прием съгласно Общинската наредба за прием на деца в детските градини и Правилата за прием в детската градина.

4. Решение на РЕПЛР към РУО – Кюстендил за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование.

 1. Декларация от родителя, че езапознат с правилата за прием на деца, Правилника за дейността на Детската градина ище заплаща таксата в определените срокове

При постъпване се представят и следните документи медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:

 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
 • Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето,съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДЗ.
 • Зъбен статус на детето

(4) Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина, родителите получават от директора

(5) Информацията за приетите деца се оповестява публично чрез сайта на детското заведение и информационното табла за родителите в сградата на детската градина

(6) За отказ от постъпването на детето в детска градина „Калина“ се смята:

 1. Непотвърдено в срок от един месец заявление за прием след оповестяване на резултатите по приема;
 2. Непостъпило в детската група дете до 10 септември на текущата година без да са оповестени уважителни причини за това
 3. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни без да са оповестени уважителни причини за това
 4. В случаите по т. 1, 2 и 3 имената на детето се заличават от списъчния състав на детската група и в информационната система на системата на народната просвета АдминМ – по ред определен от министъра на образованието и науката.

Чл. 18. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в деткото заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

Чл. 19. (1) Задължение на детската градина е да приема за приобщаващо образование деца със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания.

(2) Децата със СОП и/или с хронични заболявания при необходимост получават съответстващо ресурсно подпомагане и се обучават по специално изготвена за целта индивидуална учебна програма.

Чл. 20. Не се допуска отказ за приемане на дете по дискриминационни причини.

Чл. 21. При записването на детето родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник и попълват декларация за спазването му

Чл. 22. При постъпване на децата в детска градина „Калина“:

 1. родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;
 2. родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.

Чл. 23. Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:

 1. предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската градина, групата и условията на работа;
 2. предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската група;

Чл. 24. (1) При постъпването на дете учителите създават индивидуално портфолио.

(2) Портфолиото се съхранява и ежедневно обогатява от учителите до изпращането на детето в училище.

(3) Портфолиото включва

 1. информация за детското развитие;
 2. материали от продуктивната творческа и образователна дейност на детето;

3.  други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на детето.

Чл. 25. (1) Броят и съставът на детските групи се определя от директора на детското заведение в началото на всяка учебна година и след съгласуване с финансиращия орган.

(2) Групите се сформират при минимален брой 22 деца и максимален брой 30 деца.

(3) Детските групи се сформират:

 1. по възрастов признак – първа, втора, трета и четвърта възрастова група;

Чл. 26. (1) Минималната дневна посещаемост е 12 деца.

(2) Група, която в продължение на една седмица показва средна месечна посещаемост по регламентирания брой се разформирова и се слива с останалите;

(3) При разформироване на група по т. 2 не се иска съгласието на родителите.

Чл. 27. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез регистриране на отсъствията в съответния раздел от дневника на детската група.

Чл. 28. (1) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите чрез медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини.

(2) За отсъствието на децата за периода на регламентираните ваканции не се изисква представянето на документи.

Чл. 29. (1) При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

(2) При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, съгласно Наредба № 5/ 2006 г. за ДПК на месни паразитози.

Чл. 30. (1) В детската градина се сформират сборни групи при:

 1. Намаляване броя деца в група – под 12 деца;
 2. За периода на регламентираните със заповед на министъра на образованието ваканции за съответната учебна година;
 3. Отработване на празнични дни, определени с постановления на Министерски съвет;
 4. По изключение и за не повече от един ден, при отсъствие на учител и невъзможността да се назначи своевременно негов заместник.

(2) Броят на сборните групите организирани в случаите посочени в ал. 1 се определя след предварително организирано писмено допитване до родителите за посещението на децата за определения период.

Чл. 31. (1) По желание, родителите могат да преместват детето си в друга детска градина или училище, които осъществава предучилищно образование през време на цялата учебна година.

(2) Преместването се осъществява след писмено изразено желание на родителя и след заплащане на всички начислени такси.

(3) При преместване на деца от І и ІІ възрастови групи, детската градина издава служебна бележка.

(4) При преместване на дете от трета и четвърта група, се издава Удостоверение за преместване.

.

Чл. 32. След издаване на удостоверение за преместване, директорът уведомява писмено общинската администрация и РУО, където детето е включено в списъка на подлежащите на задължително обучение до 16 – годишна възраст

 

Чл. 33. (1) Отписването на децата от детската градина се извършва:

 1. при постъпване в първи клас;
 2. по желание на родителите/ при преместване в друга детска градина или подготвителна група в училище;
 3. при уронване престижа на детското заведение от родителя или от близки на детето, както и при нанесени сериозни материални щети на собствеността и базата на детското заведение от детето или от негови близки/ с решение на Педагогически съвет /;
 4. при системно неспазване на отговорностите и задълженията от родителите, регламентирани с този правилник;

 

Чл. 34. При отписване на дете на родителите се връчва:

1. медицинската карта, след направените задължителни вписвания от страна на кабинетната медицинска сестра оформена от медицинската сестра на градината, за подготвителна група;

2. личното портфолио на детето.

 

IV. Ежедневен прием на децата

Чл. 35. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.

(2) Учебната година включва учебно и неучебно време.

(3) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

(4) Учебното време се организира в учебни седмици и учебни дни.

(5) Учебната седмица е с продължителност 5 дни и съвпада с работната седмица.

(6) Детската градина осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

Чл. 36. (1) Сутрешния прием е от 6.00 ч. до 8.15 , а изпращането на децата за деня е от 16.00 до 18.00 ч.

Чл. 37. Прием на дете след 8.15 ч. се допуска по уважителни причини и след предварителна заявка от страна на родителите от предходния ден.

Чл. 38. (1) При предаването на децата от родителите, по време на сутрешния прием, се осъществява преглед на здравословното състояние на децата от учителя на групата и медицинската сестра, а при нужда и от помощник-възпитател първа смяна

(2) В детската група не се допускат болни и недоизлекувани деца.

(3) В детската група не се приемат лекарства под какъвто и да е предлог.

Чл. 39. (1) В детската група не се допускат деца, носещи предмети, които могат да представляват заплаха за живота и здравето на самото дете или на останалите деца в групата.

(2) В детската група не се допускат деца с GSM, както и тяхното използване от детето.

(3) В детската група не се допускат деца със златни накити или други скъпи предмети. Детската градина не носи отговорност за съхранението им дори когато са внесени незабелязано.

Чл. 40. (1) По време на сутрешния прием учителят на детската група организира:

 1. занимания по интереси за децата;
 2. индивидуални срещи с родителите за обмен на информация за детето.

(2) Сутрешният прием се осъществява от учителя на групата с помощта на помощник – възпитателя, като по този начин се гарантира безпроблемното ангажиране на учителя с различните дейности и сигурността на децата.

Чл. 41. Целодневният престой на децата включва разнообразни и добре балансирани занимания с детето и битови дейности – хранене, сън и др. съобразно възрастта на детето.

Чл. 42. Организацията на учебния ден за всяка детска група се изготвя от учителите на детската група и се утвърждава със заповед на директора.Организацията на учебния ден включва:

 

Времево разписание

Форми и дейности

6,00 – 8,30ч.

Прием

Занимания по избор на децата

Утринно раздвижване

8,30ч. – 9,00ч.

Сутрешна закуска

9,00 – 10,30ч.

Педагогически ситуации и игри

Междинна закуска – плод

10,30 – 12,00ч.

Разходки и игри на открито/

Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания по интереси /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/

Празници и развлечения за децата

12,00 – 12,45ч.

Обяд

13,00 – 15,00ч.

 

Следобеден сън/ Индивидуални занимания с деца/ Работа с малки групи деца

15,30 – 16,00ч.

Подвижни игри

Следобедна закуска

16,00 – 16,30ч.

Организирани занимания и игри

Педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

16,30 – 18,00ч.

Игри, в занималнята или на двора/

Свободни дейности по избор/

Изпращане

Съгласно тази рамка всяка възрастова група има конкретна организация на учебния ден за всеки ден от седмицата с планирани задължителни разходки при температура над 10 градуса най-малко два пъти седмично

Чл. 43. (1) Дневното разписание на учебния ден в учебно време включва редувани основни и допълнителни форми, а в в неучебно време – само допълнителни форми.

(2) Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с потребностите на децата.

(3) Допуска се изменение на организацията на учебния ден по преценка на учителите и в зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата.

Чл. 44. (1) Ежедневният минимален престой на децата на открито е задължителен при температура на въздуха не по-ниска от 0 градуса.

(2) Децата не се извеждат навън при силен вятър и/или дъжд.

(3) Приемът и предаването на децата може да се осъществява и на двора на детската градина, при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината.

(4) През летния период дневният режим /без храненията и съня/се осъществява изцяло навън.

Чл. 45. (1) В края на деня децата се предават лично на родителите.

(2) Детето може да бъде предадено на друг член от семейството след предварителна уговорка с родителите.

(3) Не се допуска предаването на деца:

1. на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път;

2. на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са дали писмено съгласието си за това);

3. на непълнолетни братчета или сестрички;

4. на родители във видимо нетрезво състояние.

Чл. 46. (1) При предаването на децата на родителите учителят споделя персонална информация за престоя на детето в групата, относно храненето, участието с организирани занимания и игри, комуникацията с другите деца.

(2) Споделената информация следва да почива на реални факти, да е уважителна към детската личност и предполагаща сътрудничество и партньорско взаимодействие между педагозите и семейството в интерес на детето.

Чл. 47. (1) Крайният час за напускането на детската градина е 18.00 ч.

(2) В случаите на невзети деца след 18.00 ч., дежурният учител търси съдействието на РУП.

 

V. Организация на педагогическото взаимодействие в детската градина

Чл. 48. Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява при спазване на ДОС за предучилищно образование.

Чл. 49. (1) Предучилищно образование:

1. се осъществява от квалифицирани учители и с помощта на помощник-възпитателите;

2. се организира съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности на децата;

3. се реализира в съдействие и партньорство с родителите;

Чл. 50. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни и допълнителни форми.

Чл. 51. (1) Основна форма на педагогическо взаимодействие с децата е педагогическата ситуация.

(2) Педагогическите ситуации се реализират само в учебно време и осигуряват постигането на:

1. цялостно развитие на детето;

2. придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения необходими за пременаването на детето към училищно образование.

(3) Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

1. Български език и литература;

2. Математика;

3. Околен свят;

4. Изобразително изкуство;

5. Музика;

6. Конструиране и технологии;

7. Физическа култура.

(4) Броят на педагогически ситуации по всяко образователно направление и тяхната продължителност се определя от Програмната система на детската градина.

(5) Разпределението на педагогическите ситуации се осъществява седмично разпределение по образователни направления за всяка възрастова група.

Чл. 52. Отстраняването на децата от основни и допълнителни форми под какъвто и да е предлог е абсолютно забранено.

Чл. 53. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Чл. 54. (1) Процесът на предучилищното в ДГ „Калина” е подчинен на прилагането Програмна система.

(2) Програмната система на ДГ „Калина” е:

1. част от стратегията за развитието на детската градина;

2. предлага цяластна концепция за развитието на детето, с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел;

3. създава условия за придобиването на компетентности по всяко образователно направление за всяка възрастова група;

4. осигурява системност и последователност на прехода на детето в различите възрастови групи на детската градина и равен шанс на всяко дете при постъпване в училище;

5. отчита спецификата възрастовите особености, на детската градина и детската група;

6. определя механизмите на взаимодействие между участниците в предучилищното образование;

7. приема се с решение на педагогическия съвет на детската градина.

(3) Програмната система на ДГ „Калина” разпределя основните форми по следния начин:

1. първа група – 11;

2. втора група – 13;

3. трета група – 15;

4. четвърта група – 17.

(4) разпределението на основните форми в ДГ „Калина” по образователни направления поставя акцент върху физическата култура, предвид определящото място на двигагелната активност за цялостното развитие на детето. Следва се традиционен модел на образование с акцент на български език и математика

 

<span style="font-family: times new roman,

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница