Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Правила за достъп в сградата и двора

ПРАВИЛА

ЗА ДОСТЪП В СГРАДАТА И ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО

НА ДГ "КАЛИНА" - ГРАД ДУПНИЦА

 

Чл. 1. В Правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина се определят правата и задълженията на работещите в детската градина, родители и други посетители, както и се урежда организацията на дейността им съобразно особеностите на детската градина.

Чл. 2. С оглед осигуряване на безопасност за децата се забранява:

  1. преминаването на граждани през двора на детската градина;
  2. разхождането на домашни любимци и/или други животни;
  3. влизането и паркирането на автомобили.

Чл. 3. По изключение в двора на детската градина могат да спират автомобили, осъществяващи разтоварна дейност за нуждите на градината (доставяне на хранителни продукти, хигиенни материали, пясък и материали за предстоящ ремонт и др.).

Чл. 4. В извън работно време и почивни дни входовете се заключват

Чл. 5. В детската градина се осъществява пропускателен режим за външни лица само през централния вход за административни услуги  и срещи - след разрешение на администрацията или охраната

Не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи, освен с разрешение на администрацията и /или охраната  на детската градина.

Чл. 6. Ръководителите на допълнителни дейности в детската градина; лица, осъществяващи развлекателни дейности за децата, и други, които имат служебни ангажименти в детската градина , се запознават с правилата за достъп и безопасност и се задължават да ги спазват стриктно.

Чл. 7. (1) Родителите на децата имат право на достъп до приемните входове на групите през времето за прием и изпращане на децата / 6.30- 8.15 и 16.00- 18.00

(2) Родителите на децата нямат право на достъп до останалите помещения.

(3) Родителите на децата могат да посещават и други помещения по изключение, в случаите на организирани празници, развлечения и други дейности за децата с участието на родители и/или родителски срещи.

Чл. 8. Работещите в детската градина и родителите на децата се запознават с правилата срещу подпис и се задължават да ги спазват.

Чл. 9. Учителите на детските групи се задължават да поставят Правилата на достъпно място, за информация на всички родители и посетители на детската градина.

Чл. 10. Директорът на детската градина координира, контролира и носи отговорност за прилагането на правилата.

Чл. 11. Директорът на ДГ „Калина“ се задължава да публикува Правилата на сайта на детската градина.

Чл. 12. Правилата за достъпа в сградата и дворното пространство на ДГ „Калина” са изготвени в съответствие с нормативната уредба в образоването и с Правилника за дейността на детската градина.