Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Екип за подкрепа на личностното развитие на децата

Екип за подкрепа на личностното развитие на децата в ДГ "Калина", град Дупница

Координатор - Анна Михайлова - магистър логопед/психолог  - ЮЗУ - Благоевград , специалности:"Специална педагогика - логопедия и слухово-речева рехабилитация" и  "Психология"

Членове :   Десислава Граховска – ресурсен учител -  ЮЗУ – Благоевград, специалност „Специална педагогика”

                  Мария Георгиева - психолог - ЮЗУ - Благоевград , специалност "Психология"

                  Елвира Райчева - ресурсен учител -  ЮЗУ – Благоевград, специалност „Специална педагогика”

База: логопедичен кабинет, кабинет на психолога, 2 ресурсни кабинети

 

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.

 

Чл. 189. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището:
1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието,

обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

    

НАРЕДБА за приобщаващото образование

Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.
Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

 Раздел II


...Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
Чл. 4. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и
училищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа
и социална среда за развитие на способностите и уменията им..."

"...Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детската
градина и в училището
Чл. 12. (1) Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от
постъпването на детето в детската градина или в училището съобразно
индивидуалните му потребности.
(2) Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване
на потенциала на всяко дете или ученик в детската градина или в
училището.
Чл. 13. Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина и в
подготвителните групи за задължително предучилищно образование в
училището, която е насочена към всички деца в групата и гарантира
участието и изявата им в образователния процес и в дейността на детската
градина, включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. занимания по интереси;
3. грижа за здравето;
4. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните
затруднения;
5. поощряване с морални и материални награди;
6. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното
поведение;
7. логопедична работа.
Чл. 14. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина
и в подготвителните групи за задължително предучилищно образование в
училището, която е насочена към превенцията на обучителните затруднения,
включва:
1. обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят
български език;
2. дейности за прилагане на програми за психомоторно, познавателно и
езиково развитие;
3. индивидуална и групова работа при установени езикови и/или
емоционално-поведенчески, и/или сензорни затруднения.
(2) Обучението чрез допълнителни модули е насочено към деца, за които
българският език не е майчин или които не владеят добре български език.
(3) Обучението чрез допълнителни модули по образователно
направление „Български език" за деца в подготвителните групи за
задължително предучилищно образование, за които българският език не е
майчин, е задължително и се осъществява в педагогически ситуации в
съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на
българския книжовен език.
(4) Обучението чрез допълнителни модули по образователно
направление „Български език" за деца, които не владеят добре български
език, се осъществява в педагогическите ситуации над минималния общ
седмичен брой, определени за постигане на компетентностите в съответната
възрастова група в съответствие с държавния образователен стандарт за
предучилищното образование.
(5) В съответствие с доклада по ал. 7 обучението по ал. 2 може се
провежда и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през
неучебното време с обща продължителност не повече от 10 астрономически
часа, разпределени в два модула по 30 минути дневно.
(6) За провеждане на обучението по ал. 5 директорът на детската
градина, съответно училището, уведомява родителите, които са задължени
да осигурят присъствието на детето.
(7) Учителите в групата съвместно с останалите педагогически
специалисти, които работят с детето, установяват напредъка на всяко дете,
което е включено в дейности по ал. 1, два пъти в рамките на учебната
година, въз основа на материали от дейността му - рисунки и други
творчески работи на детето, както и в резултат на писмени становища от
логопеда, психолога или от друг специалист за развитието на детето. За
резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад до директора
в края на учебната година. Материалите, становищата и докладът се
съхраняват в детското портфолио и в личното образователно дело на детето. ..."

"...Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Раздел I
Оценка на индивидуалните потребности на детето и ученика за
осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие
Чл. 70. (1) Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците се предоставя въз основа на извършена оценка на
индивидуалните им потребности.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва от екип за подкрепа за личностно
развитие на детето или ученика, утвърден със заповед на директора на
детската градина или училището за конкретно дете или ученик по чл. 187,
ал. 2 ЗПУО.
Чл. 71. (1) Оценката на индивидуалните потребности на дете или ученик
е процес на събиране и анализиране на специфична информация за неговото
функциониране - силни страни, затруднения, потенциал за оптимално
развитие, участие в образователния процес, възможности за реализация.
(2) Въз основа на обсъждането на информацията по чл. 29, ал. 1 и 2 се
определят децата и учениците, на които следва да се извърши оценка на
индивидуалните им потребности с цел осигуряване на допълнителна
подкрепа за личностно развитие.
(3) За извършването на оценката родителят представя следните
документи:
1. заявление до директора;
2. статуси от проведени предварителни изследвания и консултации -
психологични, логопедични, медицински, както и становище от специален
педагог - при наличие на такива, в зависимост от потребностите на детето
или ученика;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното
състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда,
както и други документи, които имат отношение към обучението и
образованието на детето или ученика, включително документи от детската
градина, при наличие на такива;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска
консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска
комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с
приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени
изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват
заболяването - при деца и ученици с хронични заболявания.
(4) При извършването на оценката се вземат предвид и:
1. резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска
от обучителни затруднения;
2. документите от личното образователно дело на детето или ученика и
материали от портфолиото на детето;
3. други документи при необходимост по преценка на екипа по чл. 70,
ал. 2.
(5) За извършването на оценката на индивидуалните потребности на
деца и ученици с изявени дарби родителят представя и документи,
удостоверяващи постиженията, класиранията на призови места на децата и
учениците и др.
(6) За извършването на оценката на индивидуалните потребности на
ученик в българско училище в чужбина може да се представят други
документи освен посочените в ал. 3, т. 4, предвидени в действащото
законодателството на страната, в която е открито училището.
Чл. 72. (1) Оценяването на индивидуалните потребности на дете или
ученик, което не владее български език, се извършва на езика, който детето
или ученикът владее най-добре, като при необходимост се ползва преводач,
осигурен от родителя.
(2) При необходимост, в случай че родителят не може да осигури
преводач, съдействие за осигуряването му може да окаже регионалното
управление на образованието.
Чл. 73. (1) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици,
за които има индикации, че са със специални образователни потребности, се
извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или
ученика, чийто състав включва психолог, логопед, ресурсен учител, а при
деца и ученици с увреден слух или с нарушено зрение - и рехабилитатор на
слуха и говора или учител на деца и ученици с нарушено зрение, учителите
в групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които
преподават на ученика в училището. Оценяват се познавателно развитие,
комуникативни умения, социални умения, физическо развитие, адаптивно
поведение, психични реакции, семейно функциониране.
(2) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици в риск
се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или
ученика, чийто състав включва психолог и/или педагогически съветник, и
логопед в детската градина или в училището, учителите в групата в детската
градина/класния ръководител и учителите, които преподават на ученика в
училището. Оценяват се рисковите и защитните фактори в ситуацията на
детето или ученика и неговата среда.
(3) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с
изявени дарби се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на
детето или ученика, чийто състав включва учителите в групата в детската
градина/класния ръководител и учителите, които преподават на ученика в
училището, психолог или педагогически съветник, или от специалистите,
които обучават или тренират ученика в център за подкрепа за личностно
развитие, в Националния дворец на децата или в спортен клуб. Оценяват се
конкретните области на изявените дарби и способности.
(4) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с
хронични заболявания се извършва от екипа за подкрепа за личностно
развитие на детето или ученика, чийто състав включва психолог, учителите в
групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които
преподават на ученика в училището, медицинския специалист в здравния
кабинет в сътрудничество с личния лекар на детето или ученика. Оценява се
здравословното състояние на детето или ученика и влиянието му върху
обучението.
(5) При извършване наоценката може да участват и други специалисти
извън посочените в ал. 1 - 4. ..."

"...Чл. 79. (1) При несъгласие на родителя с оценката на индивидуалните
потребности на детето или ученика със специални образователни
потребности, извършена в детската градина или училището, той може да
подаде заявление до директора на съответния регионален център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование за организиране на
повторна оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика в
14-дневен срок от извършването на оценката от екипа за подкрепа за
личностно развитие. Родителят посочва в заявлението мотивите за
несъгласието си с оценката на индивидуалните потребности на детето или
ученика със специални образователни потребности.
(2) В случаите на несъгласие на родителя с предложената допълнителна
подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, независимо че въз
основа на оценките на индивидуалните потребности по ал. 1 е установена
такава необходимост, и за предотвратяване на риска от отпадане от
образование директорът на детската градина или училището писмено
уведомява дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето
или ученика с цел осигуряване на неговия най-добър интерес.
(3) Директорът на дирекция „Социално подпомагане" в срок до 10
работни дни от получаването на уведомлението писмено информира
директора на детската градина или училището за предприетите действия.
(4) В случаите по ал. 2 детската градина или училището задължително
организира предоставянето на дейности за обща подкрепа за личностно
развитие на детето или ученика.
Чл. 80. (1) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици,
за които има индикации, че са деца или ученици в риск, включва оценяване
на рисковите фактори за развитието на детето или ученика.
(2) Оценяват се:
1. история на здравословното състояние на детето или ученика;
2. неблагоприятни условия в средата/ситуацията на детето или ученика;
3. стресови събития в живота на детето или ученика;
4. демографски фактори, оказващи влияние на развитието на детето или
ученика.
(3) Елементите на оценката включват:
1. индивидуални фактори в развитието - използва се Карта за оценка на
индивидуалните потребности на детето или ученика по чл. 78, ал. 3; отчита
се и разбирането на детето или ученика за проблема;
2. фактори в средата на детето или ученика - отчитат се загубите и
травматичните събития или събитията с негативно влияние върху развитието
и обучението на детето или ученика;
3. подкрепяща среда - отчитат се обкръжението на детето или ученика,
общността в детската градина или училището, формирането на приятелства,
участието в занимания по интереси и други.
Чл. 81. (1) За извършването на оценката на индивидуалните
потребности на децата и учениците, които проявяват способности в областта
на науките, технологиите, изкуствата и спорта и имат постижения,
надвишаващи постиженията на техните връстници, се използва информация,
предоставена от учители, родители, деца и ученици или получена след изяви
на детето или ученика.
(2) В случай че ученици с изявени дарби имат затруднения в обучението
по един или повече учебни предмети, на тях може да им бъде извършена
оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна
подкрепа за личностно развитие за преодоляване на обучителните
трудности. Оценката се извършва съгласно Карта за оценка на
индивидуалните потребности на детето или ученика по чл. 78, ал. 3.

Раздел II
Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците
Чл. 82. (1) Институциите в системата на предучилищното и училищното
образование - детските градини, училищата, центрове за подкрепа за
личностно развитие и специализирани обслужващи звена, осигуряват
допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е
краткосрочна или дългосрочна.
(3) Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на
индивидуалните потребности на детето или ученика се предоставя за
определено време в процеса на предучилищното и училищното образование,
като:
1. за деца или ученици със специални образователни потребности
обхваща период от минимум една учебна година до максимум края на
съответния етап от степента на образование;
2. за деца и ученици в риск обхваща времето на планираните дейности
за работа по конкретния случай, която се осъществява в детската градина и
училището в сътрудничество с отделите за закрила на детето;
3. за деца и ученици с изявени дарби обхваща период от минимум една
учебна година;
4. за деца и ученици с хронични заболявания обхваща периода,
необходим за лечението на детето или ученика; при необходимост срокът є
се удължава в зависимост от здравословното състояние на детето или
ученика.
(4) Дългосрочна е подкрепата, която обхваща повече от един етап от
степента на образование, повече от една степен на образование или е за
целия период на обучение на детето или ученика в детската градина или
училището.
(5) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора,
зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и
при физически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана
подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване,
дидактически материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за
учениците със сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане.
(6) Когато на деца или ученици се предоставя допълнителна подкрепа по
ал. 5, т. 2 от институция в системата на предучилищното и училищното
образование, на тези деца или ученици не се предоставя такава дейност в
други услуги, включително в социални услуги по ЗСП и ППЗСП.
Чл. 83. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се
реализира от детската градина и училището чрез план за подкрепа по чл.
187, ал. 3 ЗПУО, изготвен за дете или ученик.
(2) Родителят се запознава с плана за подкрепа на детето или ученика,
като му се предоставя копие от него при поискване.
(3) Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана
за подкрепа на детето или ученика. ..."

"...Екип за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика
Чл. 128. (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската
градина или училището се създава със заповед на директора за конкретно
дете или ученик - със специални образователни потребности, в риск, с
изявени дарби, с хронични заболявания, за всяка учебна година.
(2) В състава на екипа по ал. 1 задължително участват психолог и/или
педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да участва ресурсен
учител/специален педагог, както и други специалисти според
индивидуалните потребности на детето или ученика. В екипа може да се
включват представители на органите за закрила на детето и на органите за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. ..."

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Лъвчета" - ДГ Калина - Дупница