Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Дневен център за деца с увреждания

 

       Центърът работи с деца със специални образователни потребности от 3 до 18 години, като приоритет е приемът на деца в ранна детска възраст като адаптационна форма за преминаване на децата в масовите групи на детската градина.


       Дневният център за деца с увреждания в гр.Дупница е разкрит с Решение №115/18.07.2008 на ОБС – Дупница и Заповед № РД 01 -1343/10.12.2010 с капацитет 20 места и численост на персонала – 12 щатни бройки.


       ДЦДУ се намира на ул.”Велико Търново” 8 в специално новопостроена пристройка на сградата на ЦДГ „Калина” с обща площ 130 кв.м. Административните помещения, приемната за родители, мед.кабинет и сервизните помещения /с изкл. на санитарните възли/ са общи с тези на детската градина.


       ДЦДУ е институция, която трябва да удовлетвори нуждите на десетки семейства от Дупница и съседните й общини като предостави комплексна социална услуга, която създава условия за цялостно подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности /деца с увреждания/ през деня, включително чрез задоволяване на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационните потребности и предоставянето на храна.

 

       ЦДДУ предлага специализирано оборудване и обзавеждане, както осигурява и включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, в зависимост от конкретните потребности на децата със специални образователни потребност.


       Главна цел на обучителната и терапевтичната дейност е постигането на практическа и социална автономност на децата със специални образователни потребности чрез следване на следните принципи:

  • Създаване на условия за качествена корекционно-компесаторна работа с децата – подобряване на физическото, интелектуалното, речевото и емоционалното състояние.
  • Интегриране в системата на масовите училища и детски градини.
  • Социализиране на децата с увреждания.
  • Активно включване на семействата на децата с увреждания в работата с тях.
  • Оказване на подкрепа на семействата на децата в морален и социален аспект.

 

Работно време – от понеделник до петък вкл. от 7.00 до 17.00 ч.

 

Приемен ден и работа с родители  -  Петък

 

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница